http://hostessy-inplus.pl http://img.hostessy-inplus.pl
Regulamin

Działając w imieniu własnym wyrażam zgodę na dobrowolne zamieszczenie moich danych osobowych oraz zdjęć z moim wizerunkiem w zbiorze personalnym Agencji Hostess In Plus, na ich przetwarzanie oraz używanie w celach promocyjnych i marketingowych. Oświadczam, iż mam prawo do dysponowania zdjęciami, które przedkładam Agencji Hostess In Plus w celu promocji własnej osoby. Oświadczam, iż przejmuję na siebie wszelkie roszczenia osób trzecich mogące wyniknąć z naruszenia ich praw, spowodowane w szczególności poprzez zamieszczenie moich zdjęć na stronie Agencji In Plus a także poprzez ich używanie zgodne z celami Agencji. Jestem świadoma, iż mam zapewnione prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.